Privacybeleid

Bij IDRW gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. U vindt hier meer informatie over de cookies die wij plaatsen en ons privacybeleid

Privacyverklaring

De heer M. van Zomeren, t.h.o.d.n. Restaurant In den Rustwat (hierna te noemen IDRW), gevestigd aan de Honingerdijk 96, 3062 NX Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Honingerdijk 96
3062 NX Rotterdam
Telefoon: 010-413 41 10
Email: info@idrw.nl

IDRW verklaart als verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 4, lid 7 AVG op grond van een gerechtvaardigd belang de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door de gasten zelf aan ons worden verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Eventuele allergieën

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

– Het registreren van uw reservering in ons eigen reserveringssysteem (zie note 1)
– Het noteren van eventuele allergieën om gezondheidsredenen
– Het kunnen bellen of mailen van onze gasten naar aanleiding van de door onze gasten
geplaatste reservering
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Onze gasten te informeren over eventuele wijzigingen in de geplaatste reservering

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:

Wij bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens gedurende 4 jaar IDRW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals het bedrijf waar wij ons reserveringssysteem betrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IDRW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (eventuele bijzondere) persoonsgegevens door IDRW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@idrw.nl.

IDRW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onze cookies

[cookie_declaration]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IDRW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@idrw.nl. IDRW heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Note 1:
Met onze leverancier van het reserveringssysteem hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.